MENU

分享一些全网vip影视解析接口

|

http://api.zncss.com/?url=    高清

http://www.asys.vip/jx/?url=       蓝光

https://api.52jiexi.top/?url=

https://vip.52jiexi.top/?url=

https://api.78sy.cn/?url=       好像支持https高清

http://beaacc.com/api.php?url=

无广告通用:https://vip.52jiexi.top/?url=  腾讯直解

无广告解析:https://jx.lfeifei.cn/?url= 

无广告解析:https://api.steak517.top/?url= 秒播

无广告解析:http://api.steak517.top/?url=

无广告通用HTTP接口 :http://api.yueliangjx.com/?url=

无广告通用HTTPS接口:https://api.yueliangjx.com/?url=

无广告解析:https://jx.elwtc.com/vip/?url=

无广告解析:https://api.78sy.cn/?url= 秒播

无广告通用HTTP接口 :http://www.2ajx.com/vip.php?url=

无广告通用HTTPS接口:https://www.2ajx.com/vip.php?url=

通用HTTP接口 :http://api.steak517.top/?url=

通用HTTPS接口:https://api.steak517.top/?url=

https://vip.ikjiexi.top/api/?url=   无广告,速度也还行

https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=  速度挺快的*还带记忆播放

https://api.8bjx.cn/?url=   秒播吧 记忆

https://jx.f41.cc/?url= 速度还可以

http://v.nmbaojie.com/mingri/mingri.php?url=速度还行

https://www.ckmov.vip/api.php?url= 挺快的

http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url= 挺快的

https://jx.youyitv.com/?url=

http://jiexi.xueshi.pro

https://z1.m1907.cn/?jx=  小卡

https://jx.618g.com/?url=  速度一般

https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url= 速度还可以

https://cdn.yangju.vip/k/?url=   一般

https://vip.jaoyun.com/index.php?url= 还可以

https://jx.618g.com/?url=   还可以

https://www.myxin.top/jx/api/?url=  腾讯直解 缓存挺快的

https://jiexi.071811.cc/jx.php?url=  挺快的

https://jx.wslmf.com/?url=   还行就是  不带缓存要拉快进的注意了

https://jx.dy-jx.com/?url= 打不开

https://vip.mpos.ren/v/?url=黑屏

https://jqaaa.com/jx.php?url= 速度挺快的

https://jx.598110.com/index.php?url= 速度还可以

https://jx.bwcxy.com/?v=  速度还可以

https://jx.rdhk.net/?v=    速度一般

https://jx.fo97.cn/?url= 好像不能用

https://jx.ivito.cn/?url= 一般

https://api.927jx.com/vip/?url=一般般

https://api.tv920.com/vip/?url=很一般

https://api.lhh.la/vip/?url=

https://api.sumingys.com/index.php?url=  很一般

https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=挺快的

https://jx.mw0.cc/?url=挺快的

https://www.33tn.cn/?url= 挺快的

http://jx.1ff1.cn/?url=  还行

https://jx.000180.top/jx/?url=  一般

https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=

|

以上接口怎么用?懂的人就对你有需要~

Leave a Comment

0:00